زما په ګاډۍ

نژدې

وړیا بار وړل

د سکاډا کوراک ترمیم