زما په ګاډۍ

نژدې

وړیا بار وړل

زما په ګاډۍ

ستاسو د کراچۍ اوس تش دی.